* riece.el (riece-dialogue-mode-map): Bind
[riece] / lisp / riece-options.el
2005-08-08 Daiki Ueno* riece.el (riece-dialogue-mode-map): Bind
2005-02-05 Daiki Ueno* riece-options.el (riece-addons): Enable riece-keyword...
2005-02-04 Daiki Ueno* riece-options.el (riece-part-message): New user option.
2005-02-04 Daiki Ueno* riece-options.el (riece-addons): Enable riece-alias...
2005-02-04 Daiki Ueno* riece-options.el (riece-part-message): New user option.
2005-02-04 Daiki Ueno* riece-options.el (riece-buffer-dispose-function)...
2004-12-14 Daiki UenoRevert.
2004-12-13 Daiki Ueno* riece-irc.el (riece-irc-open-server): Send USER comma...
2004-12-13 Daiki Ueno* riece-options.el (riece-username): Changed the defaul...
2004-12-12 Daiki Ueno* riece-options.el (riece-addons): Add riece-toolbar.
2004-12-10 Daiki Ueno* riece.el (riece-shrink-buffer): Shrink buffer based...
2004-12-07 Daiki Ueno* riece-options.el (riece-addons): Add 'riece-log.
2004-11-21 Daiki Ueno* riece-options.el (riece-shrink-buffer-remove-lines...
2004-09-27 Daiki Ueno* riece-options.el (riece-send-delay): Set default...
2004-09-25 Daiki UenoFixed.
2004-09-25 Daiki Ueno* riece-server.el: Implement flood protection.
2004-09-25 Daiki Ueno* riece-server.el: Implement flood protection.
2004-08-31 Daiki Ueno* riece.el (riece-dialogue-mode): Make
2004-08-30 Daiki Ueno* riece-options.el (riece-window-center-line): New...
2004-07-19 Daiki Ueno* riece-server.el (riece-open-server): Call protocol...
2004-05-30 TAKAHASHI KaoruTabify.
2004-05-18 Daiki Ueno* riece-url.el (riece-url-regexp): Accept ";".
2003-12-15 Daiki Ueno* riece-options.el: Require 'riece-version.
2003-12-14 Daiki Ueno* riece.el (riece): Connect to servers in riece-startup...
2003-12-13 Daiki Ueno* riece-options.el (riece-default-open-connection-funct...
2003-10-24 Daiki Ueno* riece-options.el (riece-gather-channel-modes): Defaul...
2003-10-24 Daiki Ueno* riece.el: Add autoload setting for derived-mode-class.
2003-10-20 Daiki Ueno* riece-xemacs.el (riece-xemacs-mode-line-buffer-identi...
2003-10-20 Daiki Ueno* riece-options.el (riece-saved-forms): Add riece-layout.
2003-10-19 Daiki Ueno* riece-server.el (riece-server-process-opened): New...
2003-10-19 Daiki Ueno* riece-options.el (riece-command-prefix): New user...
2003-10-13 Daiki Ueno* riece-options.el (riece-addons): Add riece-button.
2003-09-20 Daiki Ueno* riece-options.el (riece-startup-channel-list): Revive.
2003-08-27 Daiki Ueno* riece-unread.el (riece-unread-after-display-message...
2003-08-27 Daiki UenoUndo.
2003-08-27 Daiki Ueno* riece-options.el (riece-channel-history-length):...
2003-08-26 Daiki Ueno* riece-unread.el (riece-channel-list-unread-face)...
2003-08-25 Daiki Ueno* riece-options.el (riece-quit-timeout): Default to 10.
2003-08-17 Daiki Ueno* riece-options.el (riece-quit-timeout): New user option.
2003-08-04 Daiki UenoMerge strict-naming branch.
2003-06-02 Daiki UenoFix for status indicators.
2003-06-02 Daiki Ueno* riece.el (riece-command-mode): Set default value...
2003-05-30 Daiki Ueno* riece-highlight.el: Make it an add-on.
2003-05-29 Daiki Ueno* riece-ctcp.el (riece-ctcp-insinuate): New function.
2003-05-29 Daiki UenoInitial revision