* riece-doctor.el (riece-doctor-hello-regexp): Changed regexp.
[riece] / lisp / riece-doctor.el
2005-08-11 Daiki Ueno* riece-doctor.el (riece-doctor-hello-regexp): Changed...
2004-05-30 TAKAHASHI KaoruTabify.
2004-05-22 Daiki Ueno* riece-xface.el: Support enable/disable.
2004-05-20 Daiki Ueno* riece-doctor.el (riece-doctor-buffer-name): Assume...
2004-05-20 Daiki UenoFixed comment.
2004-05-20 Daiki Ueno* riece-doctor.el (riece-doctor-after-privmsg-hook...
2003-08-25 Daiki Ueno* riece.el (riece-dialogue-mode-map): Bind riece-comman...
2003-08-04 Daiki UenoMerge strict-naming branch.