Revision: miles@gnu.org--gnu-2004/gnus--devo--0--patch-21
[gnus] / todo
2002-02-15 ShengHuo ZHUAddition.
2001-12-18 Josh HuberVarious coding fixes, see ChangeLog entries.
2001-12-18 ShengHuo ZHU2001-12-18 01:00:00 ShengHuo ZHU <zsh@cs.rochester...
2001-12-18 Josh Huber2001-12-17 Josh Huber <huber@alum.wpi.edu>
2001-11-25 ShengHuo ZHUadd todos.
2001-11-02 ShengHuo ZHUAddition.
2001-07-15 ShengHuo ZHUAdd.
2001-07-13 ShengHuo ZHUadd one
2000-12-22 ShengHuo ZHUMove image files to etc/gnus.
2000-12-20 ShengHuo ZHU2000-12-20 Jesper Harder <jesper_harder@hotmail.com>
2000-11-30 ShengHuo ZHU* Emphasis delimiters show when `W W c'.
2000-11-13 ShengHuo ZHU* a way to tick/mark as read Gcc'd articles.
2000-11-10 ShengHuo ZHU2000-11-10 17:11:22 ShengHuo ZHU <zsh@cs.rochester...
2000-11-07 ShengHuo ZHUCheck in Alexandre Oliva's patch.
2000-11-04 ShengHuo ZHU*** empty log message ***
2000-11-02 ShengHuo ZHU*** empty log message ***
2000-10-31 ShengHuo ZHU*** empty log message ***
2000-10-30 ShengHuo ZHU*** empty log message ***
2000-10-29 ShengHuo ZHUnnfolder NOV.
2000-10-29 ShengHuo ZHUMark some items as done.
2000-10-28 ShengHuo ZHUMark a few as done.
2000-10-27 ShengHuo ZHUNew revision.
1998-01-06 Lars Magne Ingebri... *** empty log message ***
1998-01-04 Lars Magne Ingebri... *** empty log message ***
1997-12-06 Lars Magne Ingebri... *** empty log message ***
1997-11-26 Lars Magne Ingebri... *** empty log message ***
1997-11-24 Lars Magne Ingebri... *** empty log message ***
1997-11-23 Lars Magne Ingebri... *** empty log message ***
1997-11-06 Lars Magne Ingebri... *** empty log message ***
1997-10-03 Lars Magne Ingebri... *** empty log message ***
1997-09-23 Lars Magne Ingebri... *** empty log message ***
1997-09-21 Lars Magne Ingebri... *** empty log message ***
1997-09-18 Lars Magne Ingebri... *** empty log message ***
1997-09-09 Lars Magne Ingebri... *** empty log message ***
1997-08-16 Lars Magne Ingebri... *** empty log message ***
1997-07-12 Lars Magne Ingebri... *** empty log message ***
1997-07-06 Lars Magne Ingebri... *** empty log message ***
1997-06-17 Lars Magne Ingebri... *** empty log message ***
1997-05-24 Lars Magne Ingebri... *** empty log message ***
1997-05-18 Lars Magne Ingebri... *** empty log message ***
1997-05-08 Lars Magne Ingebri... *** empty log message ***
1997-05-01 Lars Magne Ingebri... *** empty log message ***
1997-04-27 Lars Magne Ingebri... *** empty log message ***
1997-04-19 Lars Magne Ingebri... *** empty log message ***
1997-04-12 Lars Magne Ingebri... *** empty log message ***
1997-04-10 Lars Magne Ingebri... *** empty log message ***
1997-04-06 Lars Magne Ingebri... *** empty log message ***
1997-04-02 Lars Magne Ingebri... *** empty log message ***
1997-03-31 Lars Magne Ingebri... *** empty log message ***
1997-03-18 Lars Magne Ingebri... *** empty log message ***
1997-03-14 Lars Magne Ingebri... *** empty log message ***
1997-03-07 Lars Magne Ingebri... *** empty log message ***
1997-03-07 Lars Magne Ingebri... *** empty log message ***
1997-03-06 Lars Magne Ingebri... *** empty log message ***